Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je www.hotwar.eu zastupený zriadovateľom
(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj služieb a tovaru na internetovej stránke www.hotwar.eu

1.2 Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom eshopu na internetovej stránke www.hotwar.eu. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v eshope. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3 Zoznam tovaru na internetovom obchode www.hotwar.eu, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

1.4 Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

1.5 Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru je konečná. Cena nezahŕňa dodatočné poplatky za špeciálny spôsob platby napríklad SMS a podobne.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva prostredníctvom objednávkového formuláru, ktorý zákazníka usmerňuje v jednotlivých krokoch objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

3. Podmienky dodania tovaru

Všetok tovar dodávaný prostredníctvom eshopu www.hotwar.eu sa zasiela na emailovú adresu kupujúceho po obdržaní platby.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Po prijatí alebo zobrazení aktivačných kľúčov kupujúcemu, je ihneď začaté plnenie objednanej služby, to znamená, že sa kupujúci / príjemca aktivačných kľúčov sa stáva právoplatným užívateľom služby a aktivačný kľúč je chápaný ako použitý. Služba dodania aktivačného kľúča je tým naplnená a nie je možne odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

5. Spracovanie osobných údajov

5.1 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám.

5.2 Zákazník zodpovedá za správnosť údajov, ktoré poskytol pri registrácií na eshope www.hotwar.eu a rovnako aj za správnosť údajov poskytnutých pri vypĺňaní objednávky.

6. Reklamácie

6.1 Zákazníkovi je poskytovaná zákonná 2 ročná záruka na všetky druhy služieb zakúpených v našom e-shope www.hotwar.eu, pokiaľ nie je pri službe uvedená dlhšia záručná lehota. V prípade, že produktový kód nie je možné uplatniť z akéhokoľvek dôvodu, kontaktujte nás prostredníctvom emailu na adrese info@hotwar.eu.

6.2 Pre kladné vybavenie reklamácie je nutné, aby zákazník popísal konkrétny problém a takisto uviedol čísloobjednávky, ktoré obdržal pri zakúpení tovaru, svoje kontaktné údaje a skontroloval správnosť údajov, ktoré nám poskytol za účelom reklamácie.

6.3 Dĺžka reklamácie je závislá na odpovede výrobcu hry, kedy zisťuje na aký email a v akú dobu bol kľúč aktivovaný avšak najviac 30dní od podania reklamácie. Reklamovaný prodkut bude nahradený novým produktom poprípade iným produktom v nominálnej hodnote predchádzajúceho po dohode zmluvných strán, odstúpenie od zmluvy je možné po dohodte zmluvných strán, taktiež aj v prípade ak predávajúci nevie zabezpečiť náhradu za zakúpený tovar. Finančné prostriedky budú vrátené na účet kupujúceho.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.2 Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

7.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

7.4 Kupujúci registrovaním na eshope www.hotwar.eu alebo zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí  a že dosiahol vek minimálne 18 rokov.
 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.